2012 CHEVROLET IMPALA SEDAN 4-DR
2015 FORD TAURUS SEDAN 4-DR
2011 FORD CROWN VICTORIA SEDAN 4-DR
2016 FORD FUSION SEDAN 4-DR