2018 NISSAN VERSA SEDAN 4-DR
2015 FORD TAURUS SEDAN 4-DR
2019 TOYOTA COROLLA SEDAN 4-DR
2017 NISSAN VERSA SEDAN 4-DR